Sheni Blog(www.shenischool.in) provides Kerala State Board Syllabus Text Books Solutions for Class 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st Standard for Free. You can download, read online SRI SHARADAMBA HSS SHENI State Board Text Book Solutions.

Three Questions Chapter Summary in Marathi & English Free Online

Three Questions Chapter Summary in Marathi PDF
Three Questions Chapter Summary in Marathi

Three Questions Chapter Summary in Marathi: In this article, we will provide all students with a summary of Three Questions Chapter in Marathi. Also, in this article, we will also provide Three Questions Chapter Summary in Marathi for ease of students. Our only goal is to help students prepare for the upcoming exams. We have extracted a summary of all chapters of and have uploaded them in English and Marathi for easy understanding and quick learning. If you have questions regarding the Three Questions Chapter Summary in Marathi please let us know in the comments.


Three Questions Chapter Summary in Marathi


Poem

Three Questions Chapter

Medium

Marathi

Material

Summary

Format

Text

Provider

sheni blog


How to find Three Questions Chapter Summary in Marathi?

  1. Visit our website Sheni Blog.
  2. Look for summary of all subjects in Marathi
  3. Now search for Chapters Summary in Marathi.
  4. Click on Three Questions Chapter Summary in Marathi Post.

Three Questions Chapter Summary in Marathi

Students can check below the Three Questions Chapter Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


राजाने विचारार्थ विचार केला की जर त्याला त्याच्या तीन प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तर तो नेहमीच यशस्वी होईल. तीन गोष्टी होत्या: एखादी गोष्ट सुरू करण्यासाठी योग्य वेळ कोणती? त्याने कोणत्या लोकांचे ऐकावे? त्याच्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट काय आहे?

जो उत्तर देऊ शकेल त्याला बक्षीस म्हणून राजाने मोठी रक्कम देण्याचे जाहीर केले. त्याच्या प्रश्नांची वेगवेगळी उत्तरे मिळाली.

त्याच्या पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर अनेक जाणकारांनी दिले. त्यापैकी काहींनी त्याला वेळापत्रक तयार करण्यास सुचवले, तर काहींनी त्याला सर्व काही सोडून काम पाहण्यात मग्न व्हावे अशी इच्छा होती.

काहींनी सर्व काही ठरवण्यासाठी ज्ञानी माणसाची परिषद घ्यावी असे सुचवले आणि काहींनी काही कामांवर तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. काहींनी जादूगाराची मदत घेऊन भविष्याचा वेध घेण्याचे मत मांडले.

त्याच्या दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरात काही शहाण्यांनी सांगितले की, रिनाने आपल्या पार्षद, धर्मगुरू, डॉक्टर किंवा सैनिकांचे ऐकावे. त्याच्या तिसऱ्या प्रश्नासाठी, काहींनी विज्ञान आणि धार्मिक उपासनेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे असे म्हटले.

तथापि, राजा कोणत्याही सूचनांवर समाधानी नव्हता. त्याने आपल्या शहाणपणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या एका संन्यासीचा सल्ला घेतला.

राजाने त्याला साध्या कपड्यात भेट दिली आणि त्याचे अंगरक्षक आणि घोडा मागे सोडला. संन्यासी झोपडीत राहत होता आणि जमीन खोदत होता. राजाने त्याला तीन प्रश्न विचारले पण उत्तर मिळाले नाही.

तो म्हातारा व अशक्त असल्याने राजाने त्याच्यासाठी खोदकाम सुरू केले. काही वेळाने त्यांनी पुन्हा विचारणा केली, पण उत्तर मिळाले नाही. राजाने तासाभरानंतर पुन्हा विचारले, ज्यावर साधूने उत्तर दिले की कोणीतरी येत आहे.

राजाने मागे वळून पाहिले, त्याला एक जखमी माणूस दिसला. त्याच्या जखमेतून मोठ्या प्रमाणात रक्त येत होते आणि नंतर तो बेशुद्ध झाला. रक्तस्त्राव थांबेपर्यंत राजाने स्वत: रुमालाने जखम धुतली.

त्या माणसाने पाणी मागितले आणि राजाने त्याला दिले. संध्याकाळ झाली आणि दोघांनी त्याला झोपडीच्या आत नेले. तो माणूस पलंगावर शांतपणे झोपला होता आणि राजा थकला होता म्हणून तो जमिनीवर झोपला. तो उठल्यावर जखमी दाढीवाल्या माणसाने त्याची माफी मागितली. राजाला धक्काच बसला.

राजाने आपल्या भावाला ठार मारून त्याची संपत्ती बळकावल्यामुळे तो आपला शत्रू असल्याचे त्याने उघड केले. त्याने बदला घेण्याची संधी साधली. राजा एकटाच ज्ञानी माणसाकडे आला आहे हे माहीत असल्याने त्याने राजाला मारण्याची योजना आखली.

घरी जाताना त्याला ठार मारण्याचा बेत आखला पण तो न आल्याने तो लपून बसला. तो त्याच्या रक्षकावर आला ज्यांनी त्याला ओळखताच त्याच्यावर जोरदार हल्ला केला.

पण, जो राजा त्याचा तारणहार ठरला त्याचा तो ऋणी होता, त्याने त्याला वाचवण्याची प्रतिज्ञा केली. राजाने याउलट, त्याचे जप्त केलेले पैसे परत करण्याचे आणि त्याची योग्य काळजी घेण्यासाठी डॉक्टर पाठविण्याचे वचन दिले.


Three Questions Chapter Summary in English

Here we have uploaded the Three Questions Chapter Summary in English for students. This will help students to learn quickly in English and Marathi language.


The king thought that if he got the answers to his three questions, he would always succeed. There were three things: What is the right time to start a story? Which people should he listen to? What is the most important thing for him?

The king offered a large sum of money as a reward to anyone who could answer. His questions were answered differently.

Many experts answered his first question. Some of them suggested that he make a schedule, while others wanted him to give up everything and focus on his work.

Some suggested that a council of wise men be convened to decide everything, and some argued that some work needed urgent attention. Some suggested that they look to the future with the help of a magician.

In answer to his second question, some wise men said that Rina should listen to her councilors, clergy, doctors, or soldiers. For his third question, some said that science and religious worship should be given top priority.

However, the king was not satisfied with any of the suggestions. He consulted a hermit who was known for his wisdom.

The king visited him in plain clothes and left his bodyguard and horse behind. The ascetic was living in a hut and digging the ground. The king asked him three questions but he did not answer.

As he was old and weak, the king started digging for him. After some time he asked again, but got no answer. The king asked again after an hour, to which the monk replied that someone was coming.

When the king looked back, he saw a wounded man. He was bleeding profusely from his wounds and later fainted. The king himself washed the wounds with a handkerchief until the bleeding stopped.

The man asked for water, and the king gave it to him. It was evening and they took him inside the hut. The man was sleeping peacefully on the bed and the king was tired so he lay on the ground. When he got up, the injured bearded man apologized to him. The king was shocked.

He revealed that he was his enemy because the king had killed his brother and confiscated his property. He took the opportunity to seek revenge. Knowing that the king had come to the wise man alone, he planned to kill the king.

On their way home, they tried to kill him, but he did not show up and hid. He came upon his bodyguards who attacked him as soon as they recognized him.

But he was indebted to the king who was his savior, and he promised to save him. The king, on the other hand, promised to return the money and send a doctor to take care of him.


Class 10 English Chapters and Poems Summary in Marathi

FAQs About Three Questions Chapter Summary in Marathi


How to get Three Questions Chapter in Marathi Summary??

Students can get the Three Questions Chapter Summary in Marathi from our page.

Where can I get the summary of all Chapters?

Sheniblog.com have uploaded the summary of all Chapters. Students can use these links to check the summary of the desired chapter.

Importance of Three Questions Chapter Summary in Marathi

  • It helps students learn to determine essential ideas and consolidate important details that support them.
  • It enables students to focus on keywords and phrases of an assigned text that are worth noting and remembering.
  • It teaches students how to take a large selection of text and reduce it to the main points for more concise understanding.
Share:

0 Comments:

Post a Comment

Copyright © Sheni Blog About | Contact | Privacy Policy | Merit List